"Arise as Promised-Tula'i ile Polomisi... Hope-Faamoemoe... Aspire to Serve-Agaga Auauna Ia" -Rev. Benson Mauga

OUR LORD'S IMAGE...Bears Fruit Thru US:  22 "But the fruit of the Spirit is Love, Joy, Peace, Patience, Kindness, Goodness, Fruitfulness, / A o le fua o le Agaga o le Alofa, ole Olioli, o le Filemu, o le Onosai, o le Mataalofa, o le Agalelei, o le Faamaoni,  23 Gentleness, Self-control... / o le Agamalu, ma le Amiomama; e le faatulafonoina mea faapena."      Galatians-Kalatia 5:22-23

Links

Here is a list of our favorite links about ENTER SUBJECT. We hope this list helps you LOCATE / RESEARCH ENTER SUBJECT. If you have suggestions about other sites to include, send email to YOUR EMAIL ADDRESS.

Samoan Pacific Athletes

"Heart of Champions!"

www.SamoanAthlete.com C: 619-838-9877


The Hill Church

Community Church

www.TheHillSD.org O: 619-463-1201


San Diego Baptist Convention Association(SDBCA) 

CROSSROADS

www.SanDiegoBaptists.com


NAME THE LINK
DESCRIBE THE LINK
PROVIDE THE URL